Teknik + Innovation = Hållbarhet

Vi tror på god dialog, inflytande och teknisk innovation

God Dialog

Vi tror att en god dialog mellan företag och ägare ökar möjligheten att agera ansvarsfullt, vilket kan stärka existerande processer för ständig förbättring på hållbarhetsområdet.

Inflytande

Genom exkludering flyr vi vårt ansvar. Genom inflytande kan vi påverka bolag i rätt riktning och öka sannolikheten för hållbart värdeskapande.

Teknisk Innovation

Teknik + innovation = hållbarhet. Teknikutveckling är det enda sättet att nå ett CO2-fritt samhälle. Grön teknologi som är mer lönsam än gammal teknik är rätt väg framåt.

Principer för ansvarsfulla investeringar

TIN-Fonder-Hållbarhet-Principles-for-Responsible-Investing

TIN Fonder har skrivit under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i våra investeringar.

FN Global Impact

 

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Z Z

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Z Z

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptable tidshorisont underkänns för investering.

Vår policy för ansvarsfulla investeringar

Fondens övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att företag noterade på nordisk börs med långsiktiga ägare som engagerar sig i dialog med bolagen har goda möjligheter att agera hållbart. Fondens målsättning är att bidra till en god dialog mellan företag och ägare i syfte att etablera eller stärka en existerande process av ständig förbättring på hållbarhetsområdet.

Fonden påverkar

Z Z

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Fondbolaget avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning: oavsett huruvida bolagen ligger långt framme eller har stora problem på hållbarhetsområdet.

Z Z

Vi arbetar med bolagspåverkan i egen regi. Fondbolaget avser att utnyttja förvaltarnas nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.

Hållbarhetsaspekter

Z Z

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Z Z

Miljöaspekter (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat)

Z Z

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Fonden väljer in

Z Z

Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort

Z Z

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster: Klusterbomber, personminor Kemiska och biologiska vapen Kärnvapen Pornografi Kol: Fonden investerar inte i bolag som producerar kol till mer än 5% av omsättningen.