fbpx

Vi vill stärka klustret av innovativa bolag i Norden

VÅR VISION

Vi vill göra vår del i att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag. Vi vill att våra sparare ska kunna ta del av fler värdeskapande bolag och att dessa ska kunna gå ännu bättre med börsen som plattform för tillväxt. Teknik och innovation är centrala för att vi skall kunna lösa utmaningar kring hållbarhet, miljö och välfärd. Det nordiska innovationsklustret är starkt relativt regionens storlek, men sårbart i en global konkurrens.

Vi vill arbeta aktivt för att få fler framgångsrika entreprenörer och bolag till nordisk börs. Vi kommer att behålla tidigare investeringsfilosofi och arbetssätt, men kan som fristående bolag om något vara än mer aktiva i denna strävan. Det finns många duktiga techinvesterare i världen, men vårt fokus är att investera i teknik och innovation med ett nordiskt perspektiv.

AKTIVA ÄGARE

Vi tror att aktiva ägare som träffar alla bolag de investera i, tar ansvar och ställer krav är en nyckel till hållbart värdeskapande. Sund bolagsstyrning har varit en viktig hörnsten i nordiska bolags förmåga att skapa aktieägarvärde. Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi även en möjlighet att påverka bolagen via dialog.

Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och verkar för att långsiktigt sund utveckling av bolagen. Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna. Utöver valberedningsarbetet utövar vi vårt ägarinflytande på stämmor i bolag där fonden är stora aktieägare. Läs mer om vårt ägarutövande i våra principer för aktieägarengagemang.

LEGAL INFORMATION

Introduktion

Fondbolaget för Core Ny Teknik är Teknik Innovation Norden Fonder AB, org. nr. 559190-9600, (”TIN Fonder”, ”Bolaget”). Ansvariga förvaltare för fonden är Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Tillsyn och tillstånd

TIN Fonder är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och fick sitt tillstånd att bedriva fondförvaltning i november 2019.

Regelefterlevnad

Bolaget har ett uppdragsavtal med Harvest Advokatbyrå avseende regelefterlevnad. Huvudansvarig för regelefterlevnad är advokat Anna Cumzelius.
Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Oberoende riskkontroll

Bolaget har ett uppdragsavtal med Wahlstedt & Partners rörande extern värdering och oberoende riskkontroll. Ansvarig för riskkontroll är Tobias Färnlycke. Ansvarig för extern värdering är Ola Björke.
Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Internrevision

Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är Bolagets internrevisor.
Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om Bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är Bolagets externa revisor. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson.
Den externe revisorn granskar årligen Bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig

Carl Armfelt är centralt funktionsansvarig.

Klagomålsansvarig

Björn Wendleby, advokat på Harvest Advokatbyrå, är Bolagets klagomålsansvarig. Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel.
Klagomål skickas till: kund@tinfonder.se
Läs mer om vår hantering av klagomål här: TIN Fonder Hantering av klagomål

Ersättningspolicy

Läs vår ersättningspolicy här: TIN Fonder Ersättningspolicy

Best execution

Principer för aktieägarengagemang

Läs vår policy för aktieägarengagemang här: TIN Fonder Principer för aktieägarengagemang

Finansiell Information

Senaste Årsredovisningen: Bolaget har inte lämnat sin första årsredovisning.

Information om Marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. De kan bland annat omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper och utgör ingen handel.
I enlighet med gällande marknadsmissbruksregler (MAR-Market Abuse Regulation) har Bolaget utsett två särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar. För marknadssonderingar är Carl Armfelt och Erik Sprinchorn kontaktpersoner.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på tinfonder.se.

Information om rådgivningslagen

Den 1 juli 2004 infördes en ny lag (2003:862) om finansiell rådgivning, den s.k. rådgivningslagen. Med anledning av den nya lagen är det viktigt för alla andelsägare och alla potentiella sparare att känna till TIN Fonders ställningstagande i denna fråga. TIN Fonders huvuduppgift är att vara en aktiv fondförvaltare. Våra fonder marknadsförs främst mot privatpersoner, juridiska personer och institutioner. Det betyder att ekonomisk rådgivning inte ligger inom ramen för TIN Fonders verksamhet. Därför kommer vi inte att dokumentera kundmöten eller spela in våra kundsamtal vilket är ett krav vid ekonomisk rådgivning. Det är viktigt att våra andelsägare är införstådda med att vår information är av mer generell karaktär och skall ses som marknadsföring, inte rådgivning.

Integritet

Integritetspolicy för kunder

Bolaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här: TIN Fonder Integritetspolicy

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via kund@tinfonder.se

Cookies

När du besöker vår webbplats eller använder våra digitala tjänster på annat sätt kan vi använda cookies, pixeltaggar, analysverktyg och andra liknande tekniker för att bidra till att erbjuda och förbättra våra digitala tjänster, enligt beskrivningen nedan:

Cookies är information som lagras direkt på datorn som du använder. Cookies gör det möjligt för oss att samla in information såsom webbläsartyp, nedlagd tid på de digitala tjänsterna, besökta sidor, språkinställningar och annan information om webbtrafik. Vi, och våra tjänsteleverantörer och vi använder information för säkerhetsändamål, för att förenkla online-navigation, för att visa information på ett effektivare sätt, anpassa din upplevelse vid användning av de digitala tjänsterna, och på annat sätt analysera användaraktivitet. Vi kan identifiera din dator för att hjälpa dig använda de digitala tjänsterna. Vi samlar även in statistisk information om användningen av de digitala tjänsterna för att kontinuerligt förbättra dess design och funktion, förstå hur de digitala tjänsterna används och hjälpa oss att lösa problem rörande de digitala tjänsterna.

Om du inte vill att information samlas in genom cookies när du använder vår webbplats finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör det möjligt för dig att automatiskt neka cookies eller ger dig valet att neka till eller godkänna överföringen av en viss cookie (eller cookies) till din dator från en viss sida. Du kan även besöka http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Pixeltaggar och andra liknande tekniker: Pixeltaggar kan användas i anslutning till vissa digitala tjänster för att, bland annat, spåra användarnas användning av de digitala tjänsterna (inklusive e-postmottagare), mäta hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är och sammanställa statistik om användningen av de digitala tjänsterna och svarsfrekvenser.

Analysverktyg: Vi använder webbplats- och applikationsanalystjänster som erbjuds av tredje parter som använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om webbplats- eller applikationsanvändning och för att rapportera trender, utan att identifiera individuella besökare. De tredje parter som tillhandahåller dessa tjänster till oss kan även samla in information om din användning av tredje parts webbplatser.