fbpx

Innovation & Nytänkande

VÅR VISION

Vi vill göra vår del i att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag. Vi vill att våra sparare ska kunna ta del av fler värdeskapande bolag och att dessa ska kunna gå ännu bättre med börsen som plattform för tillväxt. Teknik och innovation är centrala för att vi skall kunna lösa utmaningar kring hållbarhet, miljö och välfärd. Det nordiska innovationsklustret är starkt relativt regionens storlek, men sårbart i en global konkurrens.

Vi vill arbeta aktivt för att få fler framgångsrika entreprenörer och bolag till nordisk börs. Vi kommer att behålla tidigare investeringsfilosofi och arbetssätt, men kan som fristående bolag om något vara än mer aktiva i denna strävan. Det finns många duktiga techinvesterare i världen, men vårt fokus är att investera i teknik och innovation med ett nordiskt perspektiv.

LEGAL INFORMATION

Fondbolaget för Core Ny Teknik är Wahlstedt & Partners. Förvaltningen av fonden sker genom ett uppdragsavtal med Atle Investment Services AB, som ägs av Bure. Ansvariga förvaltare för fonden är Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.

Tillsyn & Tillstånd

Atle Investment Services AB (”AIS”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. AIS är helägt av Bure Financial Services AB. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och fick sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006.

Regelefterlevnad & Oberoende riskkontroll

Per Grönvall är regelansvarig och oberoende riskkontroll.

Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är Bolagets internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Läs om vår internkontroll och riskhantering: Atle Investment Services Internkontroll och Riskhantering

Extern revision

Mikael Köver, WeAudit, är Bolagets externa revisor.

Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig

Patrik Johansson, VD, är centralt funktionsansvarig.

Klagomålsansvarig

Patrik Johansson, VD, är Bolagets klagomålsansvarig.

Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel.

Klagomål skickas till: info@atle.se

Integritet

Bolaget är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande.

Läs vår integritetspolicy här: Atle Investment Services Integritetspolicy

För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via info@atle.se

Ersättningspolicy

Läs vår ersättningspolicy här: Atle Investment Services Ersättningspolicy

Finansiell Information

Senaste Årsredovisningen: Årsredovisning 2018

Information om kapitaltäckning och hantering av likviditetsrisker: Kapitaltäckning 2019-06-30