Allt om fonderVad är en Obligation?

Vad är en Obligation?

Obligation

En obligation är ett finansiellt instrument som fungerar som ett skuldebrev eller lån. Den utfärdas av en emittent - som kan vara en stat, kommun eller ett företag - för att finansiera sin verksamhet. Genom att köpa en obligation lånar investerare pengar till emittenten och får i gengäld ränta under obligationens löptid. Vid handel med obligationer tillkommer courtage och andra avgifter, liknande aktiehandel.

Vad kännetecknar en obligation?

• Ränta: Obligationer betalar ut en ränta, som kan vara antingen fast eller rörlig. Den rörliga räntan baseras ofta på en referensränta, till exempel STIBOR i Sverige.

• Löptid: Obligationer har en fastställd löptid, oftast mellan 3-5 år i Sverige. Efter löptidens slut återbetalas det lånade beloppet till investeraren.

• Handel: Många obligationer handlas på börsen, vilket ger investerare möjlighet att köpa och sälja obligationer före löptidens slut.

• Nominellt värde: Detta är det ursprungliga lånebeloppet som obligationen representerar. Obligationer handlas ofta till ett pris som är en procentandel av det nominella värdet.

 

Typer av obligationer

• Statsobligationer: Utfärdas av statliga myndigheter och anses vara säkra investeringar med låg risk, vilket återspeglas i en lägre ränta.

• Bostadsobligationer: Dessa är säkerställda genom en pool av bolån och utfärdas av banker och hypoteksinstitut.

• Företagsobligationer: Används av företag för att finansiera expansion och andra investeringar. De klassificeras ofta som "Investment Grade" eller "High Yield", beroende på risknivån.

• Gröna och hållbara obligationer: Dessa obligationer är avsedda för finansiering av miljövänliga projekt och bidrar till att främja hållbar utveckling.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Julia förklarar risker och avkastning med obligationer

Obligationer erbjuder vanligtvis lägre risk och därmed lägre avkastning jämfört med aktiefonder. Risknivån varierar beroende på typen av obligation och emittentens kreditvärdighet. Investerare måste överväga risken för att emittenten inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden, vilket kan leda till förlust av investerat kapital.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings