Hållbarhet

Vår övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att engagera oss i dialog med bolag och försöka påverka dem i en positiv riktning. Företag noterade på nordisk börs med långsiktiga ägare har goda möjligheter att agera hållbart.

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Loading...

Hållbarhetsprinciper

PRI

TIN Fonder har skrivit under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i våra investeringar.

UN Global Compact

Bolag där fondbolaget inte ser förändringsvilja eller där fondbolaget bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Detta gäller om bolaget tydligt avviker från UN Global Impacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (”SFDR”)

Hållbarhetsrisker

SFDR definierar hållbarhetsrisk som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget har antagit en Policy för integrering av hållbarhetsrisker. Policyn syftar till att redogöra för hur fondbolaget integrerar och beaktar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess.

Fondbolaget är en aktiv förvaltare som noggrant väljer innehav till fonderna baserat på bolagsanalys. Fondbolaget beaktar och integrerar relevanta hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för dess fonder. Hållbarhetsriskerna hanteras genom att välja in bolag baserat på egen bolags- och hållbarhetsanalys samt från externa leverantörer, exkludering av vissa typer av företag samt genom påverkan i form av dialog, röstning på bolagstämmor samt arbete i valberedningar.

Fondbolagets förvaltare tar därigenom hänsyn till hållbarhetsfrågor och införskaffar en djup kunskap om varje investeringsobjekt, vilket enligt fondbolaget är en förutsättning för att kunna integrera hållbarhet i investeringsprocessen och därmed beakta de relevanta risker som är relaterade till hållbarhet. För mer information om fondbolagets hantering av hållbarhetsrisker läs fondbolagets hållbarhetspolicy.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

SFDR definierar hållbarhetsfaktorer som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Fondbolaget har antagit en Policy för due-diligence. Policyn syftar till att övergripande redogöra för hur fondbolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Fondbolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att vara en aktiv förvaltare som noggrant väljer innehav till fonderna.

Fondbolaget beaktar hållbarhetsfaktorer genom att välja in bolag baserat på egen bolags- och hållbarhetsanalys samt från externa leverantörer, exkludering av vissa typer av företag samt genom påverkan i form av dialog, röstning på bolagstämmor samt arbete i valberedningar. Fondbolagets förvaltarna tar därigenom hänsyn till hållbarhetsfrågor och införskaffar en djup kunskap om varje investeringsobjekt, vilket enligt fondbolaget är en förutsättning för att kunna integrera hållbarhet i investeringsprocessen och därmed beakta de relevanta faktorer som är relaterade till hållbarhet. Utöver detta beaktar fondbolaget en rad indikatorer.

För mer information om på vilket sätt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas för fonderna finns i fondernas informationsbroschyr och hållbarhetspolicy. Information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser har beaktats kommer att tillgängliggöras i årsberättelsen avseende 2023.

Due diligence

Fondbolaget har due diligence rutiner för att säkerställa att hållbarhetsrisker och uppsatta hållbarhetskrav beaktas i investeringsbesluten.

För mer information om bolagets due diligence policy se vår hållbarhetspolicy.

Policyer

Hållbarhetspolicy

Ersättningspolicy

Principer för aktieägarengagemang

Datum

Informationen uppdaterades senast 31 december 2022.

Historiska ändringar av hållbarhetsinformationen:

N/A

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Läs mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Aktiva ägare

Påverkan

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna.

Dialog

Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi möjlighet att påverka bolagen via dialog. Genom att ha löpande kommunikation med ledning och styrelse i alla bolag vi investerar i så verkar vi för en långsiktigt sund utveckling för bolagen.

Norden

Vi engagerar oss för att behålla de bästa digitala bolagen i Sverige och Norden. Innovation främjar tillväxt och sysselsättning i regionen. Ju fler huvudkontor desto större investeringar i närområdet.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Edit cookie settings