Hållbarhet

Vår övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att engagera oss i dialog med bolag och försöka påverka dem i en positiv riktning. Företag noterade på nordisk börs med långsiktiga ägare har goda möjligheter att agera hållbart.

Hållbarhetsprinciper

PRI

TIN Fonder har skrivit under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna består av sex principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i våra investeringar.

FN Global Impact

Bolag där fondbolaget inte ser förändringsvilja eller där fondbolaget bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Vår policy för ansvarsfulla investeringar

Fondbolagets övergripande filosofi för ansvarsfulla investeringar är att företag noterade på nordisk börs med långsiktiga ägare som engagerar sig i dialog med bolagen har goda möjligheter att agera hållbart. Fondbolagets målsättning är att bidra till en god dialog mellan företag och ägare i syfte att etablera eller stärka en existerande process av ständig förbättring på hållbarhetsområdet.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Fondbolaget avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning: oavsett huruvida bolagen ligger långt framme eller har stora problem på hållbarhetsområdet.

Vi arbetar med bolagspåverkan i egen regi. Fondbolaget avser att utnyttja förvaltarnas nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.

Hållbarhetsaspekter

Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Miljöaspekter (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat)

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Fonden väljer in

Fondbolagets förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonderna.

Fonden väljer bort

Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster: Klusterbomber och personminor, Kemiska och biologiska vapen, Kärnvapen, Alkohol, Tobak, Pornografi, Fossila bränslen, Oljesand, Termiskt kol samt Palmolja.

Aktiva ägare

Påverkan

Styrelsens kvalitet är viktig för bolagets framtida utveckling. Vi deltar därför i valberedningar och tar fram förslag på styrelseledamöter i de bolag där fonden är bland de största ägarna.

Dialog

Som stor aktieägare i många mindre bolag har vi möjlighet att påverka bolagen via dialog. Genom att ha löpande kommunikation med ledning och styrelse i alla bolag vi investerar i så verkar vi för en långsiktigt sund utveckling för bolagen.

Norden

Vi engagerar oss för att behålla de bästa digitala bolagen i Sverige och Norden. Innovation främjar tillväxt och sysselsättning i regionen. Ju fler huvudkontor desto större investeringar i närområdet.

Månadsbrev

Månadsbrevet innehåller våra insikter kring aktiemarknaden och nya händelser i våra fonder.

Edit cookie settings