Allt om fonderG i ESG

G i ESG

Vad är G i ESG?

ESG anses vara en akronym för hållbarhet. G:et är bolagsstyrning – i finanskretsar även känt som corporate governance. Det handlar om hur bolag styrs och leds.

G i ESG representerar grundläggande principer för att hantera ett företag på ett etiskt, transparent och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att säkerställa att bolaget agerar i enlighet med regler och standarder för att skydda intressen för olika intressentgrupper, såsom aktieägare, anställda, kunder och samhället i stort.

Hur hänger ESG och vinstmaximering ihop?

Just aktieägares intresse är från tid till annan något som tyvärr glöms bort. Till syvende och sist är ett aktiebolags syfte att maximera vinsten till sina ägare. Detta är dock inte något som nödvändigtvis är i konflikt med målet att etiskt, transparent och ansvarsfullt driva verksamheten. Snarare tvärtom och två exempel kan du läsa om här:

• Effektiv resursanvändning och kostnadsminskning: Genom en stark bolagsstyrning kan företag effektivisera sin resursanvändning genom att minska avfall och energiförbrukning samt optimera produktionsprocesser. Ett exempel är att införa återvinning och resursoptimering vid tillverkning, vilket sänker produktionskostnaderna och förbättrar företagets resultat samtidigt som det minskar dess miljöavtryck.

• Innovationsfrämjande ledarskap och forskning: En effektiv bolagsstyrning uppmuntrar till ledarskap som prioriterar forskning och innovation. Genom att investera i forskning och utveckling samt uppmuntra till nytänkande kan företag skapa nya produkter eller tjänster som ger konkurrensfördelar på marknaden. Detta kan leda till ökad marknadsandel och stigande intäkter, vilket gynnar aktieägarna samtidigt som det främjar teknologisk utveckling och innovation för en bättre framtid.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Erik förtydligar varför G:et är central i hållbarhetsarbetet.

Utan goda principer för styrning är det svårt att se bolaget agera hållbart i andra avseenden. En bra och tydlig styrning förstår att hållbart tänkande är kritiskt för att öka vinst per aktie över tid. Principer är ingenting om de inte förkroppsligas i styrelsens och ledningens arbete. Idealiskt är en god kultur av ordning och reda i bolaget, där det är uppenbart för alla vems intressen man tjänar. Hur man balanserar olika intressenter och strävar efter ett optimalt resultat över tid.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings