Allt om fonderPrice-to-Earnings

Price-to-Earnings

Vad är P/E-tal?

P/E-tal är det mest populära nyckeltalet som används för att bedöma ett företags värdering på aktiemarknaden. Det representerar förhållandet mellan företagets aktiepris (Price) och dess vinst per aktie (Earnings). Formeln för P/E-tal är enkel: P/E = Aktiepris per aktie / Vinst per aktie.

Det innebär att en aktie som kostar 120 kronor per aktie och som har en årsvinst på 10 kronor per aktie har ett P/E tal som är 12. (120 / 10 = 12). I ord kan man översätta nyckeltalet till ”hur många årsvinster som bolaget värderas till”. Rent generellt är ett lägre P/E-tal positivt, då den aktien anses billigare än ett bolag med ett högt P/E-tal.

Vad är ett högt och ett lågt P/E-tal?
Ett P/E-tal över 30 är högt och ställer höga krav på bolagets prestation framöver. Ett P/E-tal under 10 är lågt och indikerar att marknaden anser att bolagets framtida vinster är osäkra, eller åtminstone inte kraftigt växande.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Investera i aktier med höga eller låga P/E-tal?

Fördelar med lågt P/E:

Ett lågt P/E-tal (pris/vinst-förhållande) kan visserligen signalera att en aktie är relativt billig jämfört med dess vinst. Denna typ av värdering kan locka investerare som letar efter prisvärda investeringsmöjligheter. Ett exempel är cykliska företag som Volvo och Boliden, som ofta handlas till lägre P/E-tal jämfört med företag i mindre konjunkturkänsliga sektorer som Axfood. Ett lågt P/E kan också tyda på outnyttjad tillväxtpotential som marknaden ännu inte har uppskattat. Låga förväntningar på framtida vinster

Drömmen är att köpa ett högkvalitativt bolag med goda framtidsutsikter till ett lågt P/E. Kan du hitta tillräckligt många sådana bolag kommer din avkastning bli hög över tid. Det vågar vi nästan lova.

Nackdelar med lågt P/E:

Yes! Du har hittat ett bolag med lågt P/E-tal. Bara att köpa då?

Ett lågt P/E-tal är inte alltid en positiv signal. Marknaden har uppenbarligen en bristfällande tilltro till företagets framtidsutsikter. Det kan bero på olika faktorer som bristande tillväxt, ineffektivitet, eller andra större bekymmer som analytikerna identifierat. Vinsten kan vara på väg ner och nästa år kanske P/E-talet är betydligt högre för att vinsten faller.

"Fördelar" med högt P/E:

Ett högt P/E-tal indikerar att marknaden har höga förväntningar på företagets framtida vinsttillväxt. Och kanske med all rätt. Fantastiska bolag som klarat sig igenom kriser, ökat sina vinster och har en dominant ställning kommer inte ha det lägsta P/E-talet. Ett högt värderat bolag har mer troligt en högre kvalitet! Microsoft med deras dominerande ställning kommer förmodligen alltid vara högre värderat än exempelvis affiliatebolaget Raketech som riskerar att tappa positioner hos sökmotorerna varje gång de gör en ny uppdatering av rankingsystemet..

When you buy quality you only cry once.

Nackdelar med högt P/E:

Samtidigt kan ett högt P/E-tal vara en varningssignal om övervärdering. Om företaget inte uppfyller de höga förväntningarna kan det leda till kraftiga kursfall. Företag med höga P/E-tal är också mer känsliga för marknadssvängningar och negativa nyheter.

Summering

P/E-talet bör ses som en del i en bredare analys som inkluderar företagets tillväxtstrategi, ledningens kompetens, och marknadstrender. Ett ensidig fokus på P/E-talet kan leda till felaktiga slutsatser och investeringsbeslut.

Nyckeltalet är alltså en användbar indikator, men den bör alltid betraktas som en del av en större analys av företaget och dess utsikter på aktiemarknaden. Det är viktigt att göra en noggrann utvärdering av andra, viktiga faktorer.

Joel förklarar P/E-tal och redogör hur TIN Fonder resonerar:

P/E-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i vinst ett företag genererar. Om ett företags P/E-tal är högt kan det indikera att investerare har höga förväntningar på företagets framtida vinst. Ett lågt P/E-tal antyder lägre förväntningar. Det är ett verktyg för att snabbt bedöma hur en akties pris står i relation till företagets vinst. Är det billigt eller dyrt, helt enkelt.

TIN Fonder föredrar bolag med hög omsättnings- och vinsttillväxt före lågt värderade bolag med sämre tillväxtutsikter. Med ränta på ränta-effekten innebär en stark vinstutveckling över tid goda möjligheter. Självklart spanar vi efter bolag med hög tillväxt och låg värdering. Men oftast tvingas investerare välja. Hög tillväxt till en högre multipel eller billigare bolag med sämre möjligheter framåt. Vi tror på framtiden och att tillväxt kommer trumfa värde även framöver.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings