Allt om fonderPrice-to-Earnings

Price-to-Earnings

Vad är P/E-tal?

P/E-tal är det mest populära nyckeltalet som används för att bedöma ett företags värdering på aktiemarknaden. Det representerar förhållandet mellan företagets aktiepris (Price) och dess vinst per aktie (Earnings). Formeln för P/E-tal är enkel: P/E = Aktiepris per aktie / Vinst per aktie.

Det innebär att en aktie som kostar 120 kronor per aktie och som har en årsvinst på 10 kronor per aktie har ett P/E tal som är 12. (120 / 10 = 12). I ord kan man översätta nyckeltalet till ”hur många årsvinster som bolaget värderas till”. Rent generellt är ett lägre P/E-tal positivt, då den aktien anses billigare än ett bolag med ett högt P/E-tal.

P/E-talen varierar förstås men Stockholmsbörsen brukar värderas till ungefär P/E 15 i genomsnitt.

Fördelar och fallgropar med lågt P/E:

Fördelar med lågt P/E:

• Billigare aktier: Lågt P/E indikerar att företaget handlas till ett lägre pris i förhållande till dess vinst. Det kan vara attraktivt för investerare som söker prisvärda aktier. Ibland kan ett lägre P/E-tal bero på negativa ekonomiska utsikter för bolaget eller för marknaden som helhet. Bolag som är cykliska (ex Volvo, Boliden) tenderar att handlas till lägre P/E-tal än mer konjunkturokänsliga bolag som Axfood. Ibland är det inte lika enkelt att förklara varför vissa bolag har låg och andra hög värdering, vilket du som investerare eventuellt kan försöka utnyttja till din fördel.

• Potential för tillväxt: Ett lågt P/E kan signalera att företagets tillväxtpotential inte fullt ut prisats in av marknaden. Det kan vara en möjlighet för investerare som har en annan vy än marknaden som helhet att köpa in sig i ett bolag som potentiellt är undervärderat.

• Skydd vid svaga marknadskonditioner: Vid ekonomiska nedgångar eller osäkerheter tenderar lågt P/E att erbjuda ett skyddsnät, då investerare generellt säljer olönsamma och högt värderade bolag under dessa perioder.

Nackdelar med lågt P/E:

• Risk för underprestation: Ett lågt P/E indikerar att marknaden har låg tilltro till företagets framtid, ofta av en god anledning. Det kan vara på grund av bristande tillväxtutsikter, ineffektivitet eller problem inom branschen. Marknaden anser helt enkelt att bolaget inte håller tillräckligt hög kvalitet för att locka till köp om inte värderingen är låg.

• Begränsad tillväxtpotential: Lågt P/E kan tyda på att företaget inte förväntas växa snabbt eller att marknaden inte tror på dess förmåga att öka vinsten på lång sikt.

• Företagsproblem: Ibland kan ett lågt P/E-tal bero på underliggande problem inom företaget, som skuldsättning, ledningsproblem eller bristande konkurrenskraft.

Fördelar och fallgropar med högt P/E:

Fördelar med högt P/E:

• Hög tillväxtpotential: Ett högt P/E indikerar att marknaden har höga förväntningar på företagets framtida tillväxt och vinstpotential, ofta av en god anledning. Det kan bero på en solid historik, spännande produkterbjudande eller trender som gör att bolaget ligger väl positionerat för ökade vinster.

• Indikerar kvalitet: Ett högt P/E indikerar att bolaget besitter hög kvalitet. ”Buy quality and cry once” är ett känt investeringscitat som är väl värd att reflektera kring.

Nackdelar med högt P/E:

• Övervärdering: Ett högt P/E-tal kan indikera att aktien är övervärderad, vilket kan leda till en kraftig prisjustering om företaget inte lever upp till marknadens höga förväntningar.

• Sårbarhet vid ekonomiska svängningar: Höga P/E-tal innebär ofta höga förväntningar, vilket gör aktien sårbar mot nedgångar eller oväntade händelser.

• Känslighet mot förändringar: Aktier med höga P/E-tal kan reagera starkt på nyheter eller händelser eftersom förväntningarna är höga. Små, oväntade försämringar såsom fallande orderingång eller vinst kan förändra synen på hur marknaden ser på bolagets framtid. I ett sådant läge kan aktien gå från högt P/E till lågt, vilket kan innebära en krasch på aktiemarknaden.

Fällor att vara medveten om:

• Bortser från kontext: P/E-talet är ett populärt och relativt enkelt nyckeltal att förstå sig på. Men se det som en faktor av flera om du väljer att investera i aktier. Andra faktorer att överväga är bland annat företagets tillväxtstrategi, ledningens kompetens och konjunkturer.
• Ignorera framtidsutsikter: Att bara basera sina investeringsbeslut på ett företags nuvarande P/E utan att analysera dess framtida tillväxt och marknadsposition kan vara riskabelt och leda både till missade möjligheter (bolaget ansågs för dyrt) och värdefällor (bolaget såg billigt ut).

P/E-tal är en användbar indikator, men den bör alltid betraktas som en del av en större analys av företaget och dess utsikter på aktiemarknaden. Det är viktigt att göra en noggrann och holistisk utvärdering innan man fattar investeringsbeslut.

Tillbaka

Hur köper jag TIN Ny Teknik?

TIN Ny Teknik finns hos de flesta banker och pensionplattformar.

Joel förklarar P/E-tal

P/E-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i vinst ett företag genererar. Om ett företags P/E-tal är högt kan det indikera att investerare har höga förväntningar på företagets framtida vinst. Ett lågt P/E-tal kan antyda lägre förväntningar. Det är ett verktyg för att snabbt bedöma hur en akties pris står i relation till företagets vinst.

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn

Edit cookie settings