Artikel
16 DEC 2021

Bästa fonder 2022

Funderar du över vilken fond du ska investera i för att få en hög avkastning 2022? 

Innan vi börjar analysera aktie- och fondåret inför 2022 är det en god idé att stanna upp och reflektera över 2021. Året har varit omtumlande med flöden som drivit aktier både uppåt och nedåt. Olika sektorer har bytt om varandra i popularitet och investerare har roterat emellan dem. Flera gånger har olika företagshändelser satt investerarnas tålamod och psyke på prov.  

Stockholmsbörsen inledde året starkt med en uppgång om dryga 20 procent till mitten av april. Efter den tjurrusningen har resan varit mer volatil även om riktningen mestadels varit uppåt. Det breda börsindexet är upp drygt 30 procent i skrivande stund. Stundtals har vi sett stora fall under året. Volatiliteten påverkas av bland annat ett ökande inslag av indexförvaltning. Kraftiga rörelser kan svida vid nedgångar, men för en aktiv och regelbunden placerare är ökade svängningar också en möjlighet. 

Bolagsvärderingar inför 2022
Under året har det varit tydligt att de största amerikanska teknikbolagen (ofta kända under akronymen FAANG) utvecklats bättre kursmässigt än teknikbolag i Norden. Teknikklustret som helhet har haft ett svagare år än marknaden som helhet. Svagast har snabbväxande, olönsamma bolag utvecklats. De fonder som fokuserat på teknikdriven tillväxt kombinerat med lönsamhet har klarat sig bättre. Vårt huvudfokus – småbolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden – har alltså varit en relativvinnare inom segmentet som helhet.

När vi blickar framåt så ser vi att tillväxtbolagen för första gången på fyra år värderas lägre än industribolagen på nästa års förväntade vinster. Extra intressanta är värderingarna på mjukvarubolag och företag som äger starka digitala varumärken. Detta gäller särskilt i relation till tillväxtförutsättningarna för såväl omsättning som resultat. 

När bolag kommer till börs i form av IPO brukar de prissättas med viss rabatt, bland annat på grund av avsaknad av börshistorik. Flera bolag i TIN Ny Teknik handlas dock i linje eller lägre i förhållande den värdering de hade vid börsintroduktionen. Detta trots att bolagen i många fall bevisat sig med en god utveckling i omsättning, vinst och kassaflöden. Trots att de ökat i kvalitet, storlek och professionalism. Allt detta som borde bidragit till att bolagen förtjänar en högre multipel än när de en gång ringde i börsklockan. Embracer, till exempel, handlas exempelvis till 11 gånger bolagets egen prognos för EBIT 2022. Vi minns tydligt hur Evolution kom till börs med ett marknadsvärde om dryga två miljarder. De handlas efter oroligheterna med bland annat en stämning i New Jersey från en ännu onämnd och okänd konkurrent till ungefär samma multipel som i samband med IPO 2015. 

Ytterligare ett exempel hittar vi bland e-handelsbolagen, av vilka de flesta presterade bra under 2020. Många av dessa har ratats i år och RugVista är inget undantag. Bolaget flyger dock ut mattor i rekordfart och växer omkring 50 procent organiskt 2021. Även i RugVistas fall är värderingen lägre än vid introduktionen. 

Bästa fondvalet för 2022
Vi prognostiserar inte fonders utveckling. Digitaliseringsvågen accelererar  dock och nordiska företag är väl positionerade för att rida på den trenden. När EU rankar de mest digitaliserade länderna i Europa 2021 är Sverige tvåa inom området humankapital. Detta tack vare god utbildning och hög digital kompetens bland befolkningen, vilket ger en god tillgång till specialister. Med tanke på att pandemin tvingat fram digitalisering av många funktioner i samhälle och arbetsliv hade vi kunnat tro att resten av Europa under 2020 och 2021 skulle knaprat in på det försprång Norden besitter. En nylig dansk studie visar tvärtom att Norden ökat avståndet mot kontinenten. Detta bådar gott för att det nordiska teknik-klustret ska fortsätta röna framgångar.  

Hälsa har också en spännande tid framför sig med vind i ryggen, både nationellt och internationellt. Sverige har en vision att vi år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är en bra språngbräda för svenska hälsobolag som snabbt utforskar möjligheterna att expandera internationellt. Digitalisering och effektivisering i vården är också ett måste enligt bedömare för att kunna minska köer. Särskilt eftersom vi blir allt äldre och därmed drabbas av fler sjukdomar och krämpor som kräver vård. Kombinationen av biologi och datakraft öppnar hittills oanade möjligheter till läkemedelsutveckling och personaliserad medicin. Även om fonden TIN Ny Teknik oftast undviker att investera i olönsamma utvecklingsbolag finns många intressanta bolag som levererar produkter och tjänster till ett ökande antal utvecklingsprojekt. En stabil intäktsström kan kombineras med stor uppsida om något av kundernas projekt skulle bli riktigt framgångsrikt. 

Med bibehållen vinsttillväxt om 20 – 25 procent för nordiska teknikdrivna bolag under 2021, kombinerat med kurser som i genomsnitt mer eller mindre stått still, synes manegen krattad för 2022. Risker finns förstås, bland annat ifall räntor skulle stiga snabbt. Detta tenderar att åtminstone tillfälligt missgynna tekniksektorn.  

Joel Forsberg

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings