Artikel
26 JUN 2019

Amor Fati?

Vi har länge inspirerats av stoikerna i strävan att hitta en uthållig filosofisk ansats till fondförvaltning. Som en ren bonus kan vi också ha mycket att vinna på det personliga planet.

En välplacerad observatör skulle kanske hävda att det varit tvärtom – att vi primärt varit intresserade av personlig utveckling och att det bara råkat gynna även förvaltningen.

Oavsett vilket så finns här en självförstärkande loop: reflexivitet med George Soros terminologi. Om vi applicerar stoisk filosofi på förvaltningen står vi emot motgångar bättre, levererar långsiktigt bättre resultat och mår bättre därigenom. Stärker vi oss personligen via stoisk filosofi mår vi bättre och har lättare att applicera densamma på arbetet. Med mer nutida startup-språk skapar vi ett stoiskt flywheel.

Det stoiska tankesättet kom fram i fusionen av grekiska och romerska idétraditioner. Den predikande Epiktetos och den mer balanserade Seneca är de företrädare vars skrifter överlevt bäst. Marcus Aurelius har för evigt populariserat arvet med sina Betraktelser. En mer sentida Nietzsche hade många strängar på sin lyra, men en stark stoisk tendens. ”Allt som inte dödar härdar” är en grov förenkling av hans tankar om att den största tillfredsställelsen finns i att klara av saker man trodde var omöjliga.

Amor fati – älska ditt öde – är en av Nietzsches centrala idéer. Vi kan inte kontrollera allt som händer, men vi kan styra över hur vi reagerar på det. Nicholas Taleb plockar upp stafettpinnen i boken Antifragile. Om vi ”vaccinerar” oss genom mindre uppoffringar kommer större händelser inte påverka oss lika mycket. Genom tung styrketräning kan man hoppas på en drägligare ålderdom (än man annars tvingats ha). Ett ekonomiskt system som tillåter lågkonjunkturer och konkurser blir mer uthålligt. Och en fondförvaltare som kan ta kortsiktigt dålig utveckling med (relativt) jämnmod har större chans att skapa långsiktigt god avkastning.

Detta betyder inte att man likt ett löv för vinden bör fladdra dithän slumpen tar en, att inordna sig och viljelöst acceptera ”ödet”. Tvärtom krävs någonstans en medveten viljeyttring, att anamma ett strikt förhållningssätt till tillvaron. Inte minst Marcus Aurelius inspirerar också verkligen till en vilja att åstadkomma något.

Därmed kommer vi äntligen in på varför vi startade TIN Fonder och vår första fond Core Ny Teknik. Den grundläggande drivkraften var att inte bara älska utan faktiskt kunna styra vårt eget öde. Mer konkret hoppas vi kunna dra vårt strå till stacken i att stärka det lokala ekosystemet för innovativa bolag. I en digital tidsålder måste vi slå vakt om de bolag som kan växa och i förlängningen finansiera framtidens välfärd. Alltför många intressanta bolag har redan försvunnit och alltför få har gjort något för att hindra denna utveckling. Detta är en viktig hållbarhetsfråga som vi ser mycket allvarligt på.

Det vi kan göra är att propagera för börsen som en bra plattform för tillväxt där entreprenörer kan fortsätta agera som primus motor för de verksamheter de byggt upp. Vi kan fortsätta vara engagerade och intresserade investerare, gärna som ankare i börsintroduktioner. Och vi kan agera som långsiktiga ägare i innovativa bolag. Inte minst i budsituationer kan vi, där så är lämpligt ur bolagens perspektiv, agera kraftfullt för det lokala ekosystemets försvar.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings