Månadsbrev
1 MAR 2023

Bra rapporter för Q4

Februari inleddes med en fortsättning på det positiva sentiment som gällt under årets inledning. Ganska snabbt förbyttes stämningen enligt ett känt mönster – ökande långräntor dämpade riskaptiten och aktiemarknaden gav tillbaka allt den gått upp inledningsvis under perioden. Och lite mer därtill.

Varje rapportperiod under de senaste två åren har vi sett bolagen prestera överlag goda resultat med stark omsättningstillväxt och stabila eller stärkta marginaler som generell regel. Undantag har funnits varje gång, men när vi sammanfattat enskilda rapportperioder har vi funnit mellan tre och sex gånger fler ”bra” än ”dåliga” rapporter jämfört med våra egna förväntningar. Nu har de allra flesta resultat för helåret 2022 kommit in och fjärde kvartalets resultat avviker inte från det etablerade mönstret. Två tredjedelar av alla resultat kom in ungefär som förväntat, med fyra gånger fler tydligt positiva än negativa avvikelser.

Under de senaste 24 månaderna har vi i princip varje rapportperiod fått uppleva den kognitiva dissonansen i att se kombinationen av starka resultat och fallande aktiekurser. Detta är inget konstigt i sig – ofta är aktiers utveckling kortsiktigt frikopplade från fundamenta i bolagen och mer drivna av flöden samt, ultimativt, sentiment, känslor och det vi kallar animal spirits. Riktigt intressant blir det först när man kombinerar ett antal rapportperioder i en kedja och tittar på en kumulativ utveckling över flera år.

I juni kommer det att vara tre år sedan vi startade fonden TIN World Tech. Vid utgången av februari hade fondkursen ökat med mindre än 10 procent i värde. Hur jämför sig det med vinstutvecklingen i bolagen i portföljen? Hur såg vinsterna ut 2019, som vi tittade tillbaka på vid starten av fonden? Och hur har vinsterna utvecklats fram till 2022, som vi kommer att titta tillbaka på vid fondens treårsjubileum?

Genom att jämföra vinster 2022 med de för 2019 tar vi för ögonblicket bort pandemin och dess effekter ur det omedelbara blickfånget och kan bättre bedöma den strukturella utvecklingen för företagen. En studie av de 20 största positionerna i TIN World Tech, portföljviktat, visar att rörelsevinsterna stigit i snitt 80 procent över dessa tre år. Detta betyder att vinsterna ökat väl över 20 procent per år i snitt (21,6 om man vill vara exakt). Två slutsatser kan dras: 1) hälsan är god i företagen och 2) marknaden värderar företagens vinster betydligt lägre än för tre år sedan.

Tittar vi på fonden TIN Ny Teknik är motsvarande siffra för portföljviktad tillväxt, justerad för ökningar i antalet aktier i de bolag som använt egna aktier för förvärv, hela 200 procent! Variansen runt snittet är hög: medan Kindred faktiskt har minskat sin vinst över dessa tre år har till exempel Genovis ökat sitt resultat med 17x. Fondens största innehav, Evolution, har ökat rörelseresultatet från 150m EUR 2019 till över 900m 2022. Variansen kring snittet är stor och medianen ger en mer rättvisande bild. Sett på detta sätt är vinstökningen 130 procent, vilket kan översättas till en årlig ökningstakt om 32 procent. Tittar vi på fondens utveckling sedan starten av TIN World Tech så är andelskursen drygt 6 procent lägre nu. Igen kan vi bara dra slutsatserna att bolagen gjort bra ifrån sig och att en tillbakablickande värdering är ordentligt mycket lägre idag än i juni 2020.

Vi är medvetna om att god organisk tillväxt i bolagen kompletterats av positiva valutaeffekter under perioden 2019 – 2022. En risk för framtida vinsttillväxt är om till exempel den amerikanska dollarn skulle försvagas kraftigt från dagens nivå. I stort sett alla företag har rapporterat valutaeffekter på försäljning, men alltför få har varit transparenta kring påverkan på rörelseresultat. Vi tror att det vore en god sak för fler företag att tydligt redovisa valutaexponeringar, för att slippa jobbiga framtida diskussioner.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 0,3 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +0,8 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 19,3 procent, jämfört med -0,7 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 47,2 procent, samtidigt som index ökat 60,4 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Surgical Science, Evolution och Paradox Interactive. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Sinch, Chemometec och Cint. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 30 procent och Digitala Varumärken på 22 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 3,2 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -3,0 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 14,3 procent, jämfört med +8,8 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 10,0 procent, samtidigt som index ökat 46,3 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Solaredge, Salesforce och Microsoft. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Teamviewer, Palo Alto Networks och Ansys. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Volue, Nintendo och Globus Medical. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 47 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings