Månadsbrev
3 JUL 2023

Juni 2023 – Digitalt fort

Nordiska marknader hade under juni vad man i gamla dagstidningar kallade för en oregelbunden utveckling. TIN Ny Teknik hann inte riktigt i kapp mot slutet utan slutade månaden med svagt negativ värdeutveckling. Globalt var trenden mer positiv och TIN World Tech gjorde ytterligare lite bättre ifrån sig.

Överlag har det funnits relativt få företagsnyheter eller rapporter under perioden. Under juli kommer de första rapporterna för det andra kvartalet. Första veckan under kvartalet blir av särskilt intresse – av hävd ”vinstvarningsveckan” i mjukvarusektorn. Addnode vinstvarnade redan sista dagen i juni och Upsales meddelade under helgen att återkommande intäkter stod still under Q2.

När vi utvärderar företag och dess affärsmodell letar vi inte bara efter hög lönsamhet i stunden. Historisk tillväxt och höga marginaler är viktiga indikatorer, men framtida vinster kommer i allt väsentligt att avgöra aktiens utveckling framåt. Detaljerade prognoser är notoriskt svåra att göra och vi letar därför efter uthålliga konkurrensfördelar hos bolagen. Om bolagen har befäst sin nisch eller marknad är det troligare än annars att man kan behålla eller öka sina marginaler och vinster.

En populär metafor för en uthållig affärsmodell är att den har en vid vallgrav runt sig, som konkurrenter inte kan ta sig över. Som Vaxholms fästning (”Moltkes sista skratt”) visar är inte alltid vallgrav och tjocka väggar nog. Ett företag behöver vara mer adaptivt och innovativt för att bibehålla sitt försprång, mer som ett spetsigt, rörligt försvar. Metoderna varierar, men graden av framgång uttrycks ofta i form av marknadsandelar. Kan man dessutom sträcka ut perspektivet och mäta eller värdera marknadsandelar på global nivå går det att hitta några enastående exempel på styrka.

QT Group är ett bolag som gör specialiserad mjukvara för grafiska användargränssnitt (GUI). Mjukvaran används i många branscher, till exempel bilindustrin, konsumentelektronik och medicinteknik. Det är svårt att i siffror mäta bolagets globala världsmarkandsandel inom sitt segment, men sammantaget tycker vi att det är ett bra exempel på ett bolag som givet sin ledande ställning i en mindre nischbransch sannolikt kommer uppvisa bättre motståndskraft. Vi tror att bolaget fortsatt har möjlighet att växa mellan 20 – 30 procent under en längre tidsperiod med ökande lönsamhet. De senaste åren har bolaget fått en mer betydande position som blir allt svårare att rucka på. Antalet konkurrenter har snarast minskat.  

Veeva Systems är ett annat exempel på ett innehav som levererar molnmjukvara för life science, med fokus på huvudsakligen läkemedelsföretag och andra företag inom hälso- och sjukvården. Bolaget har en dominerande position i en specialiserad marknad och erbjuder produkter som är tekniskt komplicerade och även svåra att byta ut. Historisk tillväxt har varit kring 25 procent. Givet företagets ökande dominans i en liten nischmarknad tror vi att de har möjligheten att fortsätta växa och expandera många år framöver. Mot bakgrund av den unika position man nått så kan de stå som exempel på ett bolag kan visa på både stabilitet och fortsatt attraktiv tillväxt i nuvarande klimat.  

Baserat på var vi står i den ekonomiska cykeln är vår uppfattning att företag med en dominant position i sina specifika nischer kommer att uppvisa större motståndskraft och tillväxt jämfört med företag som har en mer generell exponering. I ljuset av detta kommer vi sannolikt även framöver ha fortsatt högt fokus på bolag med starka marknadspositioner och som kan fortsätta visa god tillväxt.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 1,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +0,7 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 1,6 procent, jämfört med +11,0 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 54,0 procent, samtidigt som index ökat 56,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Surgical Science och Novo Nordisk. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Unity, BioGaia och Surgical Science. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Kindred, Viaplay och Addnode. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 22 procent. Tidigt under juni meddelade Viaplay såväl en kraftig vinstvarning som VD-byte och omorganisation. Trots att vi tidigare avyttrat två tredjedelar av positionen var kursreaktionen så stor att fonden påverkades negativt med cirka 0,6 procentenheter.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 4,8 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +3,3 procent. På rullande 12 månader har fonden ökat med 19,6 procent, jämfört med +23,3 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 28,2 procent, samtidigt som index ökat 65,0 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Straumann och Edwards Lifesciences. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Adobe, Unity och Straumann. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Nemetschek, Solaredge och Salesforce. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 50 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 12 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings