Månadsbrev
3 OKT 2022

Marknadssentiment i Omvälvning: Entreprenörens kraft

Under september månad försämrades sentimentet på aktiemarknaden ytterligare. Det finns många olika indikatorer för att mäta stämningen på marknaden och de allra flesta uttrycker idag en extrem rädsla. Erfarenhetens röst säger att sentimentet blivit så extremt att vi nästan oundvikligen kommer att få se en annan regim, åtminstone kortsiktigt. Å andra sidan är världen fortfarande i limbo mellan två olika världsordningar – den före covid och krig i Europa respektive den som ännu inte riktigt har klarnat hur den kommer att se ut.

Om det är någon indikator som vi bedömer som extra problematisk så är det långa räntor, som tycks ha rört sig längre uppåt än vad som till synes legat i centralbankers planer. Detta indikerar en tydlig stress i systemet. I UK gick det så långt att centralbanken såg sig tvungen att återuppta obligationsköp, för att inte stora pensionsfonder skulle hamna i allvarliga problem. Detta initierar i sin tur funderingar om vi redan nu nått något slags högsta räntenivå som marknaderna kan tåla? Och med stabiliserade eller till och med något sjunkande långräntor framgent, vad skulle det betyda för investeringar i växande företag?

TIN Ny Teknik
Vi har många gånger lyft fram varför vi uppskattar entreprenörer och favoriserar investeringar i bolag med en tydlig, entreprenöriell huvudägare som primus motor i verksamheten. Man kan mycket väl sträcka ut definitionen av entreprenör något och inkludera ledare och ägare i bolag som skapat en tydlig entreprenöriell kultur. En del av attraktionskraften ligger givetvis i skin in the game – att entreprenören och minoritetsaktieägare som vi delar ett intresse att verksamheten ska gå så bra som möjligt. Tjänstemannastyrda bolag kan självfallet fungera bra. Risken finns dock alltid att andra saker än värdetillväxt prioriteras, till exempel lön, makt och/eller status. En annan viktig fördel med entreprenörer är att de i någon (akademisk?) mening fungerar som en gratis säljoption för minoritetsinvesteraren – det vill säga ett nedsideskydd i turbulenta tider. Hur menar vi då? Om verksamheten av något skäl (till exempel konjunktur, ny konkurrens eller gjorda misstag) skulle börja gå dåligt kommer entreprenören kämpa med blod, svett och tårar för att vända skutan rätt igen. Risken är stor att tjänstemannen helt enkelt skulle lämna företaget och se sig om efter ett annat ”gig”. Även i scenarier där aktien kan vara under press utan att verksamheten går dåligt kan entreprenören ha en meningsfullt positiv inverkan. Låt oss peka på ett antal aktuella exempel.

Embracer förkroppsligar på många sätt det entreprenörsdrivna företaget. Med huvudägare och VD Lars Wingefors som gång efter annan visat en oerhört stark förmåga att leda verksamheten och göra värdedrivande affärer. Aktiekursen toppade under våren 2021 och har i princip halverats sedan dess. Även om Embracer fortsätter att driva affären enligt en långsiktig vision så påverkar givetvis aktiekursen bolagets möjligheter att göra förvärv. En entreprenör späder inte ut sig i onödan. Budskapet vid årsstämman 21 september var tydligt: nu ska man visa lönsamhet och kassaflöde och demonstrera för marknaden att man kan leverera på sin pipeline av AAA-spel.

Hos Evolution har grundarna fortfarande ett meningsfullt ägande och verkar i styrelsen. Än viktigare har de präglat företaget sedan start och förkroppsligar själva den vinnarkultur som genomsyrar bolaget. Oftast får omvärlden en smak av denna kultur via VD Martin Carlesund. Nu senast genom att han investerade 100 miljoner kronor i Evolution-aktier. Normalt fäster vi mindre betydelse vid köp och försäljningar från insiders, det brukar inte ha något meningsfullt signalvärde. Med den här magnituden av köp är det annorlunda – signalen bär tydligt entreprenörens prägel.

Även Sinch är fortfarande präglat av sina grundare och huvudägare. Bolaget har under de senaste 18 månaderna starkt ifrågasatts av marknaden och aktien har fullständigt kollapsat. Affärsmodellen har satts under press, då kunder och leverantörer tyckts ha större makt gentemot Sinch än tidigare. Därtill ifrågasätter många hur bolaget ska kunna integrera de många förvärv de gjort de senaste åren. En snabb förvärvsdriven expansionstakt har också inneburit att bolaget fått in ägare som visat sig mindre långsiktiga än man trott. Inte minst Softbanks ägande har setts som ett besvärligt överhäng för aktien. Vad gör entreprenörerna? I slutet av september köper de loss Softbanks ägande och löser upp en viktig knut. Framtiden får utvisa om detta kan vara starten för en positiv, reflexiv process.

Det har nu gått rimligt länge för att vi ska kunna göra en preliminär utvärdering av huvudägare Fredrik Westers återkomst som VD för Paradox Interactive. Bolaget har en mycket stor och lojal kundbas som älskar den typ av spel som bolaget visat sig mästare på att skapa. Slarvigt uttryckt är ”allt” de behöver göra är att skapa mer innehåll av god kvalitet – man behöver inte övertyga ytterligare 10 eller 20 miljoner människor att bli kunder för att potentiellt kunna dubbla sin omsättning. Vårt intryck av the return of the jedi är mycket positivt och i september fick vi förstärkande återkoppling: de fem expansioner av existerande spel som Paradox släppte har uppenbarligen gillats av kunderna.

Senaste månaden minskade andelsvärdet med 11,0 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -12,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 41,6 procent, jämfört med -23,7 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 34,7 procent, samtidigt som index ökat 30,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Evolution, Embracer och Surgical Science. Under månaden avyttrade vi hela innehavet i Enad Global 7. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Embracer, Surgical Science och Cint. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Take Two Interactive, Evolution och Xero. Fondens största segment är Hälsa, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Mjukvara på 28 procent och Digitala Varumärken på 25 procent.

TIN World Tech
Fortsätter vi på temat entreprenörer vill vi gärna framhålla Roblox kapitalmarknadsdag där grundare och VD David Baszucki visade hur man kan fortsätta förbättra monetiseringen av plattformen på flera sätt. Antalet användare växer, särskilt bland unga vuxna och millenials. Snittåldern på plattformen ökar, vilket öppnar för reklamintäkter på sikt. Baszucki myntade även termen social densitet. Med fler kohorter, baserat på ålder, intressen etc, och fler användare inom varje kohort kan Roblox mäta denna sociala täthet och hur den påverkar engagemang och betalningsvilja. Det gör det också möjligt att förbättra discovery, det vill säga hur man får användare att upptäcka och pröva nytt innehåll, något som stärker engagemang, användande och, ultimativt, vad man tycker plattformen är värd.

Senaste månaden minskade andelsvärdet med 8,4 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World -5,3 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 25,1 procent, jämfört med +8,6 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 4,7 procent, samtidigt som index ökat 57,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Edwards Lifesciences och Nintendo. Vi har under perioden förvärvat aktier i Alphabet, moderbolaget för Google och Youtube. Innehavet i Zendesk avyttrades helt i samband med bud på bolaget. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var Embracer, Charles River Labs och Straumann. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Solaredge, Take Two Interactive och Nintendo. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 47 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 22 procent och Digitala varumärken på 15 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings