Månadsbrev
1 APR 2022

Köpt QT Group

Blott en månad har förflutit sedan invasionen av Ukraina och vi fortsätter att förfäras av den ryska regimens och krigsmaktens agerande. Det är fortfarande alltför tidigt för starka åsikter kring den kommande nya världsordning som kommer att följa när väl krigets dimma lättar. Det enda vi kan göra top down är att i realtid observera fakta på marken och förbli adaptiva.

Ur ett marknadsperspektiv ser vi vissa tydliga tendenser. På samma sätt som uppbyggnaden och frambaseringen av trupper inför invasionen påverkade sentiment negativt verkar marknaden reagera positivt på utsikter till avspänning i riktning mot vapenvila. Krigslyckan påverkar även den sentimentet – framgångar för det ukrainska försvaret tenderar att kortsiktigt stödja marknaden. Båda dessa tendenser ligger i linje med en humanitär, mellanmänsklig önskan vi alla kan dela – måtte framför allt civila förluster upphöra så snart som möjligt.

Vi har valt våra primära investeringssegment – mjukvara, hälsa och digitala varumärken – av en tydlig anledning. Det vi i grunden söker är skalbara och hållbara affärsmodeller där man kan växa snabbt under lönsamhet. Bolag som oaktat konjunkturcykler, räntenivå eller geopolitik ska ha möjlighet att utvecklas bättre än marknaden i stort. Givetvis med ett antal brasklappar, framför allt relaterade till sentiment, trender och skiften av mer kortsiktig karaktär.

Det både vi och andra brukar identifiera som den primära risken med dessa attraktiva investeringssegment är värderingar. Från tid till annan kan värderingarna springa iväg, särskilt när många intresserar sig för innovation och tillväxt. Där vi står här och nu har sentimentet löpande försämrats under drygt ett år, alltmedan företagen i portföljen fortsatt leverera god tillväxt och bra resultat. Därmed befinner vi oss nu i ett läge där värderingarna är lägre än vi skådat under en tioårsperiod.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 0,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN +3,6 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 18,1 procent, jämfört med +7,1 procent för index. Sedan fondens start 4 februari 2019 har fonden stigit 82,7 procent, samtidigt som index ökat 67,3 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution och Surgical Science. Fonden har under perioden köpt aktier i finska QT Group. Fonden har även avyttrat innehaven i Readly och Enea. För en lista över de tio största se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är BiotageSOBI och Biogaia. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi VNV GlobalSinch och Evolution. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 29 procent och Digitala Varumärken på 23 procent.

TIN World Tech
Senaste månaden steg andelsvärdet med 0,6 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World +1,7 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat med 0,3 procent, jämfört med +19,0 procent för index. Sedan fondens start 12 juni 2020 har fonden stigit 29,1 procent, samtidigt som index ökat 67,6 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Microsoft, Edwards Lifesciences och Salesforce. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var PushpayEnphase och Edwards Lifesciences. Bland innehav som påverkat negativt finner vi VeevaIAC och Adevinta. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 49 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 21 procent och Digitala varumärken på 14 procent.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings