Månadsbrev
1 JUL 2020

Lanserat TIN World Tech

Månadens största nyhet är utan tvekan att vi startat ytterligare en fond men vi har även haft en en ovanligt hög affärsaktivitet i TIN Ny Teknik.

Månadens största nyhet är utan tvekan att vi startat ytterligare en fond, denna gång i nära samarbete med AvanzaTIN World Tech startade den 12 juni och investerar primärt i mellanstora innovativa bolag över hela världen men med fokus på utvecklade marknader. Fonden har även ett utpräglat fokus på hållbarhet med målsättningen att minst hälften av fondens innehav skall verka i en positiv riktning utefter FNs globala hållbarhetsmål.

Under juni månad såg vi fortsatt stigande kurser på aktiemarknaderna trots relativt kraftig volatilitet i mitten av perioden. Tvekampen mellan sentiment kring pandemin och myndigheters policyrespons fortsätter. Effekterna från pandemin på bolagens vinster kommer mer tydligt synas i rapportperioden för andra kvartalet. Enligt vår bedömning kommer inte de kortsiktiga absoluta resultatnivåerna var mest avgörande för aktiernas utveckling utan snarare de signaler om framtida utveckling som bolagen ger.

Totalt sett har vi en oförändrat positiv långsiktig framtidstro kring teknik, innovation och dematerialiserad tillväxt. Vi har redan sett att den senaste tidens händelser accelererat digitaliseringen i samhället och tror att vi även framgent kommer hitta intressanta bolag att investera i. I det kortare perspektivet har den digitala accelerationen skett snabbare inom mjukvara och digitala varumärken. Vad det beträffar digital hälsa så ser vi även där en acceleration, men det är mer av en långsiktig trend som kommer utspela sig över flera år. Vi ser ökande möjligheter att hitta attraktiva affärsmodeller inom hälsa under förutsägbar framtid.

TIN Ny Teknik
Senaste månaden steg andelsvärdet med 3,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN 1,5 procent. På rullande 12 månader har fonden stigit 39,0 procent, jämfört med 2,1 procent för index. Sedan fondens start har fonden stigit 60,8 procent, samtidigt som index ökat 12,2 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Evolution Gaming och Take-Two Interactive. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var EmbracerStillfront och Sinch. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi ElektaNemetschek och Frontier Developments. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Digitala varumärken på 28 procent och Hälsa på 24 procent.

Affärsaktiviteten i marknaden var fortsatt intensiv med många större transaktioner. Vi har deltagit i riktade emissioner i StillfrontSinch och Bambuser och kommer att agera som ankarinvesterare i börsintroduktionen av norska Mercell.

TIN World Tech
Sedan start den 12 juni steg andelsvärdet med 1,9 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för jämförelseindexet MSCI World 2,1 procent. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Life SciencesNintendo och Adobe. För en lista över de tio största innehaven se tinfonder.se/innehav-twt/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden var EmbracerStraumann och Pushpay. Bland innehav som påverkat negativt finner vi TwitterSolaredge och Charles River Labs. Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 31 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 28 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Uppstarten av fonden har gått bra och fonden har i dagsläget 40 innehav. Vi har hittat många intressanta bolag som vi etablerat bekantskap med under våren eller tidigare år. Inte minst vill vi lyfta fram att Australien, där man finner fem av fondens bolag, är fondens näst största geografiska exponering efter USA. Ett exempel är bolaget Pushpay som gör mjukvara specialiserad mot kyrkor, stiftelser och välgörenhetsorganisationer. Enkelt uttryckt kan man säga att de digitaliserar kollekten. Bolaget har starka marknadsandelar, hög tillväxt och hög lönsamhet. De är fortfarande tidigt i sin resa mot en global vinnarposition.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings