Månadsbrev
28 FEB 2020

Oro och möjligheter

Den senaste veckan har präglats av kraftiga börsnedgångar orsakade av Coronaviruset. Vi övervakar läget dagligen kring hur det kan påverka finansiella marknader och de bolag som finns i portföljen.

Den senaste veckan har präglats av kraftiga börsnedgångar orsakade av Coronaviruset. Vi övervakar läget dagligen kring hur det kan påverka finansiella marknader och de bolag som finns i portföljen. Vår utgångspunkt är att vi kommer att få leva med höjda riskpremier under en kommande period och vi har för närvarande en försiktig hållning.

Under veckan har portföljen klarat sig något bättre än småbolagsindex. Vi är dock ödmjuka för att börsen vid kraftiga börsnedgångar är urskillningslös inför bättre och sämre bolag i det korta perspektivet. Många bedömare menar att vi står inför en nedrevidering i global ekonomisk tillväxt och att många bolag tvingas sänka sina tillväxtmål för 2020, vilket verkar rimligt i våra ögon.

När vi tittar på bolagen i portföljen så är vi trygga i att de absolut flesta har en god förutsättning att klara sig bättre än den bredare ekonomin även i Coronavirusets bakvatten givet följande faktorer: 1) de flesta bolagen har lång historik och beprövade affärsmodeller med god lönsamhet och tillväxt. 2) I genomsnitt har innehaven i portföljen starka balansräkningar och 60% av innehaven har de-facto ingen skuldsättning alls utan en nettokassa. 3) 65% av innehaven har enbart en digital leverans av sina produkter och har ingen direkt exponering mot fysisk logistik.  4) Bland de innehav som har fysisk leverans i sin affär så är 78% av bolagen inom hälsosektorn och denna har historiskt uppvisat en lägre cyklikalitet.

Senaste månaden sjönk andelsvärdet med 6,1 procent. Under samma period var värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN -8,7 procent. På rullande 12 månader, vilket också är sedan fondens start, har fonden stigit 28,9 procent, jämfört med 13,4 procent för index. Det förvaltade kapitalet uppgick vid periodens slut till knappt 3800 miljoner kronor. De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Embracer, Take Two Interactive och Nordic Entertainment Group. För en lista över de tio största och samtliga innehav per årsskiftet se tinfonder.se/innehav/.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är Embracer, Evolution Gaming och ISRA Vision. Bland innehav som påverkat negativt under månaden finner vi Take Two Interactive, Surgical Science och Saab. Fondens största segment är Digitala varumärken, som utgör 30 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 26 procent och Mjukvara på 25 procent.

Trots senaste tidens volatilitet så kommer vi fortsätta ha ett långsiktigt perspektiv i de bolagen vi investerar i. Vi har idag en ovanligt stor kassa och kommer att ha en försiktig hållning i närtid. Börsen har på väldigt kort tid diskonterat ett starkt negativt scenario och håller nuvarande trend i sig så kommer vi med stor sannolikhet att få se centralbanker tvingas till ytterligare räntesänkningar. I ett sådant scenario tror vi att det snabbt kommer återvända till en miljö där aktier är det bästa långsiktiga alternativet för att generera en meningsfull avkastning.

När den värsta oron lagt sig kring Coronaviruset tror vi att det kommer skapa stora möjligheter för den som vågar vara långsiktig och i ett sådant scenario är vi väl förberedda att agera snabbt.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings