16 MAR 2020

Virus och Virtus

Det har varit en prövande tid och på bolaget har vi vidtagit försiktighetsåtgärder men ser an framtiden med försiktig optimism.

Den senaste perioden har präglats av stora börsnedgångar och en stark oro även utanför de finansiella marknaderna. Det har varit en prövande tid och på bolaget har vi vidtagit försiktighetsåtgärder men i övrigt fortskrider vår verksamhet med full kapacitet och kraft.

Utveckling under mars: fonden är till dags dato ned 19,2%. Jämförelseindex är ned 26,6%. Detta innebär att mars hittills är fondens sämsta månad i absoluta tal samtidigt som det är fondens bästa månad relativt index. Ingen kan äta relativ avkastning, men det viktiga för en långsiktig sparare är att ha 81 pengar kvar istället för 73. När väl aktiemarknaden och fonden visar på positiv värdeutveckling igen kommer detta att få stor betydelse.

När det gäller den kortsiktiga utblicken ser vi en dragkamp mellan positiva och negativa faktorer. Vi har fortfarande de fulla ekonomiska effekterna av Corona-pandemin framför oss. Vi ser också att flera länder, däribland det tongivande USA, ännu inte nått sina maxima vad gäller infektioner och därav följande stress på sjukvårdssystemen. På den mer positiva sidan verkar det som om Kina snabbare än man rimligtvis kunde anta återvänder till mer normal aktivitetsnivå. Därtill kan vi lägga att myndigheter över hela världen inför stimulanser där man använder hela registret från penningpolitik till finanspolitik.

Fondens huvudsakliga investeringsfokus ligger inom Mjukvara, Hälsa och Digitala Varumärken. Historiskt har dessa verksamhetsområden uppvisat både strukturell tillväxt långt över den underliggande ekonomin och en mindre konjunkturkänslighet. Corona-pandemin innebär en utmaning bortom vanliga konjunktursvängningar och som påminner om 9/11, om än utdraget över en längre tidsperiod och över en större geografi. Vi måste därför gå bortom generella karaktäristika och i detalj studera varje bolags unika situation. Under de senaste veckorna har vi gjort det vi kunnat för att via externa källor och i samtal med bolagen försöka forma en samlad bild över hur varje segment ligger till.

Mjukvarubolagen har skalbara affärsmodeller med höga bruttomarginaler. Vi väntar oss en begränsad negativ påverkan på omsättningen under en period när affärsaktiviteten i ekonomin som helhet sjunker. Kostnadsstrukturen för många mjukvarubolag domineras av marknadsförings- och försäljningskostnader. När hjulen snurrar långsammare i ekonomin kan säljproduktiviteten minska vilket påverkar lönsamheten. Något vi kommer att studera särskilt noggrant i bolagens rapporter är kundfordringar och bolagens kassaflöden.

Hälsovårdsbolagen är svårare att uttala sig om generellt, affärsmodellerna är ofta inbördes olika. Särskilt medicinteknikbolagen som säljer hårdvara och förbrukningsvaror riskerar förlorad försäljning om försörjningskedjan, vilken ofta involverar Kina, störs. Vi har hittills inte identifierat några större problem bland innehaven. Rimligen är största utmaningen i närtid att bolagens kunder för tillfället är upptagna med att lösa akuta problem och mindre benägna att diskutera investeringsbudgeten för fem år framöver.

Digitala varumärken är visserligen konsumentorienterade, men bör vara det segment som förblir minst påverkat av oron kring Coronaviruset. Den övervägande majoriteten av signaler vi fått in pekar på snarast ökad efterfrågan på dataspel. I helgen hade exempelvis Steam nytt rekord i antal spelare och i det korta kan faktiskt dataspel vara det ben i portföljen som visar störst motståndskraft.

Sammantaget så kommer inte bolagen i portföljen vara immuna mot Corona-pandemin, men vi har fortsatt en stark tro på att de bolagen som finns i portföljen har en bättre förmåga att skapa aktieägarvärde än den bredare ekonomin med de utmaningar vi ser. Kassan i fonden är något större än normalt, men avsiktligen lite mindre än vid månadsskiftet.

När den värsta oron kring pandemin har lagt sig (och vi vet inte exakt när) så tror vi att vårt fokus på bolag med organisk tillväxt och goda kassaflöden kommer att betala sig. Vi tackar alla er andelsägare för ert tålamod under denna krävande tid och vi tror att långsiktighet även kommer betala sig under denna kris.

Carl Armfelt
Erik Sprinchorn

Dela

Riskinformation
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare.
Edit cookie settings