Investera i TIN World Tech

TIN World Tech finns hos SEB och Avanza under namnet ”Avanza World Tech by TIN”.

-
-

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för våra fonder finns att hämta på vår hemsida eller hos någon av våra återförsäljare. TIN World Tech marknadsförs och distribueras i Sverige, Norge och Finland.

Placeringsinriktning

TIN World Tech är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i teknik, hälsa och hållbarhet. Fokus är på mellanstora bolag med lönsam tillväxt och starka kassaflöden. En målsättning i fonden är att minst 50 procent av portföljen ska vara produkter eller tjänster som gör världen bättre.

Fonden lämpar sig väl för de som anser att mjukvara, hälsa och hållbarhet blir viktigare i framtiden. Vi försöker hitta bolag som genom teknisk innovation kan uppvisa både hög tillväxt och hög lönsamhet.

Inom hållbara investeringar premierar vi bolag med lågt koldioxidavtryck och fokus på dematerialiserad tillväxt. Fokusområden inom bolag som gör världen bättre inkluderar förnyelsebar energi, miljöteknik, datasäkerhet, elektrifiering och digitalisering.

För dig som också anser att:

Global teknikdriven tillväxt är attraktiv
Innovativa bolag har bättre förutsättningar att växa sina vinster
Teknik är en nyckel till en mer hållbar värld
Loading...

Varför investera i Artificiell Intelligens (AI)?

AI är en kraftfull teknik som erbjuder en mängd möjligheter. Företag kan dra nytta av AI för att analysera stora datamängder och upptäcka mönster, vilket är särskilt användbart inom områden som logistik, energiförvaltning och medicinsk forskning. Till exempel kan sjukvårdsföretag använda AI för att analysera patientdata på ett mer avancerat sätt, vilket kan leda till förbättrade diagnoser och behandlingar.

Utöver detta kan AI vara ett viktigt verktyg för beslutsfattande och prognoser, hjälpa företag att navigera i en snabbföränderlig värld och fatta välgrundade beslut som främjar både framgång och innovation. Detta kan i sin tur leda till ökad lönsamhet och stigande aktiekurser.

Trots dess många fördelar medför AI också utmaningar som etiska överväganden, datasekretess och påverkan på arbetsmarknaden, vilket kräver noggrann hantering. Framtidens AI-teknik lovar ytterligare förändringar och möjligheter, och det är avgörande för företag att förstå och anpassa sig till dessa för att hålla sig konkurrenskraftiga.

Vilka blir vinnare på AI-utvecklingen?

Företag med en omfattande användarbas och tillgång till stora datamängder är positionerade för att bli vinnare på AI-utvecklingen på kort och medellång sikt. Många av Innehaven i TIN World Tech är marknadsledare i sin respektive nisch och har tillgång till den stora mängden data som krävs.

Två av flera exempel på bolag som gynnats av utvecklingen under 2023 och som finns representerade i fonden är:

Adobe har kommit långt med att integrera AI-teknik i sina programvaror, särskilt i kreativa verktyg som Photoshop och Illustrator. Tekniken hjälper till att skapa nya funktioner och förbättringar som innebär att användarna inom exempelvis bildredigering kan arbeta mer effektivt.

Salesforce erbjuder världens mest populära kundhanteringsmjukvara. Bolaget kallar sin generativa AI för ”Einstein GPT” och med stöd av den kan kunderna få hjälp med att bland annat skriva kod, automatisera flöden och mejla kunderna med en framtoning som är anpassat efter respektive situation.

Kommer TIN World Tech investera i AI?

Vi strävar efter att ha en god balans mellan opportunism och noggrant övervägande. Visst, vi ser en delvis påbörjad förändring i ekonomin till följd av AI men att förutsäga vilka som blir de ultimata vinnarna på lång sikt är som att försöka skissa en exakt karta över en outforskad värld. 

Ett innehav som dock adderades till TIN World Tech tidigt under 2023 var Nvidia, en uppenbar vinnare på kapplöpningen inom AI. Bolaget levererar hårdvara och mjukvara som de flesta AI-tjänster utförs på. Därmed har de en position där de kan dra fördel av tillväxten oavsett vems tjänst som vinner bland konsumenter och företag. En klassisk metafor vi brukar använda för denna typ av position är att Nvidia inte är någon guldgrävare, men de säljer hackor och spadar till alla guldgrävare.

Våra fördelar

Digitalt fokus

Den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad. Kommande 15+ åren kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Teknikdriven hållbarhet

Svenska bolag har legat i framkant miljömässigt och har många intressanta bolag som kapitaliserar på hållbara energilösningar. Internationellt har inte fokuset på ren energi från investerare varit lika stort, och vi ser goda möjligheter att identifiera globala vinnare på den växande, hållbara energimarknaden.

TIN Analytics

Genom att samla in data om våra portföljbolag kan vi bättre förstå deras utveckling. Just nu samlar vi in över 600 000 datapunkter varje dag.

Förvaltare

Erik Sprinchorn

Erik har arbetat med aktieförvaltning sedan 1995 på Swedbank Robur, SEB Enskilda, Alecta och Brummer & Partners.

Läs mer

Carl Armfelt

Carl har arbetat med aktier och investeringar sedan 2007 på Brummer & Partners, Credit Agricole Cheuvreux, Nordea och Swedbank Robur

Läs mer

Hur arbetar vi

Bolagsmöten

Bolagsmöten är kärnan till att hitta rätt bolag. I vår fond Ny Teknik är bolagsbesök den mest centrala delen av vår investeringsprocess. Vår målsättning är minst 400 bolagsbesök per år.

Passion

Vi tror inte att man måste vara programmerare eller doktor för att investera i mjukvara eller hälsa. Däremot tror vi att man måste ha en passion för bolag och gräva på djupet i deras produkter och affärsmodell.

Långsiktighet

Hittar vi rätt bolag jobbar tiden med oss och inte emot oss. Uthållig lönsamhet och kvalitet är två ledord när vi investerar i bolag.

Loading...

Månadsbrev

Prenumerera på uppdateringar om våra innehav, transaktioner samt trendspaningar inom tekniksektorn.

Styrkan i globala vinnare

Konkurrensfördelar

Globala teknikvinnare är marknadsledare i sin nisch. Den ledande ställningen skapar förutsättningar för bolagen att försvara sina marknadsandelar tack vare konkurrensfördelar. Vallgravarna kan bestå av exempelvis höga byteskostnader, starka nätverkseffekter eller ikoniska varumärken.

Vinnare förblir vinnare

Globala marknadsledare har under cykler fått sina affärsmodeller utmanade av konkurrenter eller kriser. Hanteringen av dessa störningar och anpassningar därefter är ett kvitto på att styrningen i bolagen fungerat väl. Sannolikheten är hög att historiska vinnare skapar aktieägarvärde även framöver.

Ränta på ränta

Ränta på ränta-effekten är inte en unik företeelse för globala teknikföretag. Globala teknikvinnare tenderar dock att leverera mer stabila omsättnings- och vinsttillväxtsiffror jämfört med exempelvis industribolag. Långsiktiga investeringar i dessa vinnare skapar därmed goda förutsättningar för en betydande ränta på ränta-effekt över tid.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Läs mer om hur vi arbetar med att integrera hållbarhetsrisker i vår verksamhet och hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Loading...

Dokument

Vanliga frågor

Edit cookie settings